تیم ما


هیأت مدیره

مسعود اعتزازیان

رییس هیأت مدیره

برسام منصوری

مدیر عامل

دپارتمان مالی و اداری

مرضیه مسقطیان

مسئول دفتر

نگار بتوندی

کارشناس مالی

دپارتمان بازرگانی

پریسا خلیلیان

کارشناس بازرگانی

رضا صالح مندی

کارشناس بازرگانی

پیام قوی بیان

مدیر بازرگانیدپارتمان برنامه نویسی بازارهای مالی و فارکس

برسام منصوری

مدیر فنی و برنامه نویس فارکس

امیر حسام هاشمی

برنامه نویس فارکس

آرمان جلوخانی

برنامه نویس فارکس

الهام طاهریون

برنامه نویس فارکس

حامد آتش

برنامه نویس فارکس

دپارتمان زبان

عطیه ناظمی

مدیر دپارتمان زبان

فرنوش صمدانی

مدیر دپارتمان زبان


دپارتمان برنامه نویسی و پشتیبانی

رضا پارسیان

سرپرست فنی و برنامه نویس

بهنام چقاجردی

برنامه نویس

محمد توکلی

برنامه نویس


دپارتمان طراحی و گرافیک

رضا شیخ سامانی

مدیر دپارتمان گرافیک

منیره ابراهیمی

طراح و گرافیست

عمادی

طراح و گرافیست